Lukk

Viltloven

Forfatter(e): Håvard H. Holdø

Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltet høstes til gode for landbruksnæringen og friluftslivet. En stor del av viltforvaltningen knytter seg til utøvelsen av jakt og fangst. Jakt og fangst har lange tradisjoner i Norge, og er en vital del av norsk friluftsliv – ca. 12 prosent av Norges voksne befolkning er registrerte jegere. Salg av jaktrettigheter utgjør en viktig del av det landbruksbaserte reiselivet og har stor økonomisk betydning.

Boken gir en systematisk gjennomgang av samtlige bestemmelser i viltloven med relevant forskriftsverk og rettspraksis. Fremstillingen behandler også sentrale regler i hundeloven med betydning for viltet og regler om retten til jakt og fangst i lov om bygdeallmenninger.

Kommentarutgaven er et praktisk oppslagsverk for jurister som kommer i berøring med viltloven. Den er også nyttig for jegere, grunneiere, jaktoppsyn, jegerprøveinstruktører og andre som har behov for kunnskap om viltlovens regler.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

9788215023069