Lukk

Barneloven, 2. utgave

Forfatter(e): Inge Lorang Backer

Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt.

Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.

Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven.

Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.

Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.

Dette verket blir ikke oppdatert. Det er således á jour per oktober 2008.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Barneloven