Lukk

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Forfatter(e): Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Jan Skåre, Magnus Aarbakke, Tone Ofstad

Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.

Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2004. Blant annet er det gitt regler om unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper, aksjonærrettighetsdirektivet er gjennomført i norsk rett, og det gitt regler om fusjon og fisjon over landegrensene. Fremstillingen er ajourført pr. februar 2012.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett, er tatt i betraktning.

Kommentarutgaven er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer, og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

aksjeloven.allmennaksjeloven