Lukk

Sentrale emner i barneretten, 2. utgave

Forfatter(e): Lena R. L. Bendiksen, Trude Haugli

SENTRALE EMNER I BARNERETTEN er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.
I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

I denne andre utgaven er grunnlovsbestemmelsen om barns menneskerettigheter innarbeidet og boka er à jour per mars 2015.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Sentrale emner i barneretten, 2. utgave