Lukk

Allmenn formuerett

Forfatter(e): Kåre Lilleholt

Fleire rettar til same formuesgode

Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom fleire rettar til same formuesgode (ofte omtala som “dynamisk tingsrett” eller “tredjepersonsvern”).

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig på eit område der rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Boka erstattar Kåre Lilleholts bok Godtruerverv og kreditorvern, men gjev ei meir omfattande framstilling av emnet.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale kommentarutgaver

Allmenn formuerett