Lukk

Tvisteløsning, 2.utgave

Forfatter(e): Jens Edvin A Skoghøy

TVISTELØSNING inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.
Boken ble utgitt i 1. utgave i 2010 og viderefører Tvistemål (1. utgave i 1998 og 2. utgave i 2001), som fremstilte sivilprosessen etter tvistemålsloven av 1915. Som følge av tvistelovsreformen av 2005 har det vært nødvendig å skrive om store deler av fremstillingen. Siden tvisteloven ikke bruker betegnelsen «tvistemål», er boktittelen endret fra Tvistemål til Tvisteløsning.

Tvistemål bestod av 22 kapitler, og 1. utgave av Tvisteløsning var en oppdatert fremstilling av de 13 første kapitlene. I denne utgaven er alle 22 kapitlene med. I tillegg til at også de ni kapitlene som ikke var med i første utgave, er blitt oppdatert etter tvisteloven, er de 13 kapitlene som var med i første utgave, blitt ført à jour med lovendringer og ny rettspraksis.

Jens Edvin A. Skoghøy er født i 1955, ble cand.jur. i 1980 og dr.juris i 1990. Siden 1998 har han vært høyesterettsdommer. Skoghøy har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og har også bakgrunn fra privat advokatpraksis.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Tvisteløsning, 2. utgave