Lukk

Arbeidslivets spilleregler, 3. utgave

Forfatter(e): Arve Due Lund, Nils Storeng, Tom Beck

«Arbeidslivets spilleregler» presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte. Boken er et nyttig hjelpemiddel for praktikere i leder- og HR-stillinger, advokater, tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter.
Arbeidsretten er i stadig utvikling, i stor grad som følge av rettslig påvirkning fra EU. Boken foreligger derfor nå i tredje reviderte utgave hvor en rekke kapitler er omskrevet, samtidig som den pedagogiske fremstillingen i tidligere utgaver er beholdt.

Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover. Boken følger deretter en normalsyklus for et arbeidsforhold, fra ansettelse til opphør. Forfatterne tar for seg spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykepenger, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Endringer og avslutning av arbeidsforholdet er viet stor plass, herunder spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, suspensjon, omorganisering, nedbemanning, permittering, outsourcing, virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler. Boken fremstiller også grundig de kollektive reglene om bedriftsdemokrati, så som arbeidstakernes medbestemmelsesrett og de viktigste sider ved den kollektive arbeidsretten. De ulike problemstillingene illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser.

Bestill papirutgave

Be om pris for digitale utgaven

Arbeidslivets spilleregler 3. utgave